Положення про Мижвидомчу комисию

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету

 України по водному господарству

від «03» березня 2009 р.№43

 

Положення

про міжвідомчу комісію по встановленню

режимів роботи Придунайських водосховищ

 

1. Загальні положення

 

1.1. Дунайська міжвідомча комісія з питань встановлення водогосподарських режимів роботи Придунайських водосховищ та управління водними ресурсами басейну української ділянки р. Дунай (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який утворено з метою раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів, захисту від шкідливої дії вод, забезпечення водою населення і галузей економіки зазначеного басейну з урахуванням екологічних вимог учасників водогосподарського комплексу. А також, розгляду питань, пов'язаних з проведенням водообміну та вирішення інших питань у здійсненні державної водної політики та наказу Держводгоспу України  від 26.02.2008 року № 56 „Про впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами”.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Водним кодексом України, Законом  України    «Про   охорону  навколишнього природного  середовища», Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, Положенням про Дунайське басейнове управління водних ресурсів, а також Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням та іншими законодавчими актами.

1.3. Комісія утворюється у складі голови,  заступника голови, членів комісії та секретаря. Голова комісії забезпечує проведення її нарад, організує контроль за виконанням прийнятих рішень.

1.4. До складу комісії входять представники Держводгоспу, Державного управління екології та природних ресурсів Ізмаїльського, Ренійського, Кілійського, Болградського  і Татарбунарського районів області, районних рад цих районів, Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, Одеського обласного управління водних ресурсів та його підвідомчих структур, Ізмаїльського державного лісогосподарського об'єднання, Державного регіонального проектно-вишукувального інституту „Укрпівдендіпроводгосп”, спеціалісти районних санітарно - епідеміологічних станцій, управління з питань НС та у справах захисту населення та  територій  відповідних районів, фахівці територіальних відділів управління „Одесадержрибохорона”, рибогосподарських організацій.    

Персональний склад комісії затверджується Державним комітетом України по водному господарству.

1.5. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням голови комісії та затверджуються Державним комітетом України по водному господарству.

1.6. При необхідності до участі в роботі Комісії можуть залучатись провідні фахівці відповідних галузей економіки, наукові працівники різних відомств.

 

2. Основні завдання комісії

 

Безумовне забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами з урахуванням фактичної та прогнозованої гідрометеорологічної і водогосподарської обстановки. Забезпечення своєчасної розробки та встановлення оптимальних режимів роботи Придунайських водосховищ і водогосподарських систем басейну, здійснюючи постійний контроль за їх дотриманням усіма учасниками водогосподарського комплексу:

2.1.  Розробка режимів роботи Придунайських водосховищ (рівневого режиму їх роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди), згідно з гідрометеорологічною, водогосподарською ситуаціями, якісним станом водних ресурсів.

Режими роботи водосховищ розробляються відповідно до „Правил експлуатації Придунайських водосховищ” та інших нормативних документів, що регламентують роботу водосховищ, водогосподарських систем та споруд.

 2.2. Оперативні дії та заходи, щодо пропуску льодоходу, повені та паводків на р. Дунай, захист населених пунктів від шкідливої дії вод.

 2.3. Оперативне вирішення питань, які  виникають при змінах гідрометеорологічної, водогосподарської та екологічної обстановки, при аварійних ситуаціях на р. Дунай та при розбіжностях між водокористувачами, що виникають у процесі користування водними ресурсами басейну р. Дунай.

2.4. Координація дій суб'єктів водогосподарського комплексу щодо впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами   та прийняття  відповідних управлінських рішень.

 

3. Функції комісії

.

3.1. Встановлення режимів роботи Придунайських водосховищ на наступний  розрахунковий період.

3.2. Оперативне вирішення питань, що виникають при змінах  водогосподарської, екологічної та гідрологічної обстановки, аварійних ситуаціях на водних об`єктах в 6асейнi в процесі використання водних ресурсів, учасниками водогосподарського комплексу 6асейну.

3.3. Введення обмежень водоспоживання у маловодний період року та при аварійних ситуаціях на водних об’єктах басейну.

       3.4. Аналіз та координування діяльності суб'єктів щодо створення та сталого функціонування водогосподарського комплексу в цілому, здійснення Заходів щодо забезпечення державного управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

3.5. Підготовка пропозиції та ініціювання проектів  щодо впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами басейну р. Дунай.

3.6. Забезпечення постійного контролю за виконанням прийнятих рішень кожного учасника водогосподарського комплексу.

 

4. Порядок роботи міжвідомчої комісії

 

4.1. Основною формою роботи комісії є наради, які скликаються не менше двох разів на рік, а при необхідності в окремих випадках позачергово. На нарадах  встановлюється режим роботи Придунайських водосховищ та водогосподарських систем басейну  р. Дунай на поточний період.

4.2.  Перед нарадою Дунайське БУВР з урахуванням  пропозицій заінтересованих організацій та учасників водогосподарського комплексу, розробляє та оформляє проект протоколу, щодо режимів роботи Придунайських водосховищ, який після обговорення та прийняття затверджується Держводгоспом та направляється для виконання всім учасникам водогосподарського комплексу.

4.3. У разі зміни гідрологічної, метеорологічної ситуації або погіршення якості води на Придунайських водосховищах, режим роботи коригується діючою оперативною робочою групою міжвідомчої комісії на позачерговому її засіданні.

4.4. Питання, які  торкаються інтересів суміжних держав, вирішуються згідно з діючим законодавством та відповідно до  Урядових угод по використанню транскордонних вод.

4.5. Про свої рішення комісія може інформувати  громадськість та населення через засоби масової інформації, представники яких можуть бути запрошені на її засідання.

4.6. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням. Пропозиції та окремі думки членів комісії вносяться до протоколу.

Рішення комісії вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше ніж половина її членів. Рішення комісії підписується головою комісії.

4.7. Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії покладається  на Дунайське басейнове управління водних ресурсів. Відповідальним секретарем комісії призначається представник Дунайського БУВР.

 

5. Право i контроль виконання рішень

        5.1. Рішення комісії є обов'язковими для виконання усіма учасниками водогосподарського комплексу р. Дунай.

 

5.2. Всі учасники водогосподарського комплексу повинні своєчасно надавати Комісії свої пропозиції щодо режимів роботи водосховищ та інформувати про водогосподарську обстановку на них.

5.3. У разі незгоди з прийнятим рішенням, учасник водогосподарського комплексу може викласти окрему думку (аргументовану), яка додається до протоколу, про що в протоколі робиться відповідний запис.

5.4. Учасники водогосподарського комплексу, які не виконують прийнятих комісією рішень, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.

5.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Комісією, здійснюється Дунайським БУВР, Державною екологічною інспекцією Мін природи та службами МНС у Одеській області.

 

 

 

Заступник начальника

Упрводресурсів                                                        О.Лисюк
Хостинг від uCoz-->